Sprawozdanie – wizja lokalna dot. parkowania na osiedlu Nadodrze (obszar środkowy)

Wizję lokalną przeprowadzono w marcu 2021 roku

Podczas wizji lokalnej Akcja Miasto sprawdziła parkingi i miejsca parkowania na wyznaczonych obszarach osiedla Nadodrze w obszarze wschodnim. Na osiedlu znajduje się tylko jedna strefa płatnego parkowania wyznaczona przez miasto przy ul. Namysłowskiej.

Mapa Stref Płatnego Parkowania we Wrocławiu

Aktualna mapa stref płatnego parkowania we Wrocławiu dostępna jest tutaj – kliknięcie otworzy nową kartę

Ulice, które obejmuje ten raport to:

 • Trzebnicka
 • św. Wincentego
 • Jagiellończyka
 • Niemcewicza
 • Pobożnego
 • Jedności Narodowej
 • Ołbińska
 • Słowiańska
 • Kręta
 • Roosevelta
 • Namysłowska

Co sprawdzaliśmy?

Podczas wizji lokalnej kładziono nacisk na następujące aspekty związane z ustawami o prawie budowlanym oraz przepisach o ruchu drogowym. Starano się zatem udokumentować nieprawidłowości związane z:

 • niezastosowanie się kierowców parkujących do znaków drogowych
 • niezastosowanie się kierowców parkujących do przepisów ruchu drogowego
 • wyznaczanie miejsc parkingowych w odległości bliższej niż 10 metrów od przejść dla pieszych (na drogach jednokierunkowych: przed przejściami dla pieszych)
 • wyznaczanie miejsc parkingowych na skrzyżowaniach
 • braki w oznakowaniu

Zdiagnozowane problemy.

Zdiagnozowane problemy w obrębie Nadodrza:

Na terenie osiedla Nadodrze nie występuje wiele oznakowanych miejsc do parkowania, często więc zdarzają się przypadki niestosowania się kierowców do znaków drogowych i obowiązujących przepisów ruchu drogowego.

Występujące na analizowanym terenie nieprawidłowości są różnego rodzaju, od parkowania tuż przed przejściem dla pieszych po parkowanie za barierami. Najwięcej nieprawidłowości jest przy ulicach: Ołbińskiej, Roosevelta, Jedności Narodowej i Słowiańskiej. Występują tam pełen przekrój nieprawidłowości związanych z parkowaniem. Na pozostałych ulicach analizowanego terenu odnotowano pojedyncze sytuacje patologiczne.

Najczęściej występującym wykroczeniem jest parkowanie pojazdu tyłem na chodniku. Oszacowano, iż 40 % aut jest zaparkowanych w ten sposób przy ul. Roosevelta i Ołbińskiej.

Według art. 47. 1. prawa o ruchu drogowym dopuszcza się zatrzymanie lub postój (…) pod warunkiem, że (…) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5m […]). Przepis jest nagminnie lekceważony na kilku ulicach Nadodrza, co mocno utrudnia ruch pieszy.

W kilku miejscach kierowcy parkują równoległe na chodniku, pozostawiając pieszym znacznie mniej niż 1,5 m przejścia, co znacznie utrudnia poruszanie się. Niekiedy trzeba wymijać auta bokiem, po trawie lub schodząc na jezdnię (ul. Namysłowska). Spacer z wózkiem dziecięcym lub przejście z rowerem jest w niektórych miejscach wręcz niemożliwe. Podobnie sytuacja wygląda przy ul. Trzebnickiej, w miejscu gdzie są lokale usługowe oddzielają się barierkami na chodniku. Stojące tam auta również utrudniają przemieszczanie się pieszych. Mniej niż 1,5 m przejścia pozostawiają także kierowcy parkujący ukośnie przy ul. Jagiellończyka. Przy ul. Namysłowskiej, mimo że w pobliżu jest parking płatny, auta stoją na chodniku naprzeciw MOPS-u/biblioteki Grafit i nie pozwalają pieszym na przemieszczanie się po chodniku. Muszą oni niejednokrotnie iść trawnikiem lub ulicą.

Kolejnym problemem jest parkowanie za przeszkodami np. krzakami, barierkami odgradzającymi chodnik od jezdni. Jest to zjawisko występujące przy ulicach: Trzebnickiej, Ołbińskiej, Słowiańskiej i Jedności Narodowej. By zaparkować w ten sposób auta kierowcy musieli wjechać i kluczyć po chodniku, a takie manewry są zabronione. Zniszczona jest także zieleń, która tam kiedyś była.

Parkowanie w odległości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych występuje w wielu miejscach przy ul. Niemcewicza, ul. Ołbińskiej, ul. Krętej, ul. Roosevelta czy ul. Jedności Narodowej. Kierowcy nie zważają na przepisy i parkują tuż przy przejściach.

Tak zaparkowane auta nie pozwalają na bezpieczne przemieszczenie się na drugą stronę ulicy, ponieważ zasłaniają widoczność obu uczestnikom ruchu – pieszym i kierowcom.

Następne newralgiczne miejsce znajduje się naprzeciw Wzgórza Słowiańskiego przy ul. Słowiańskiej, gdzie znajduje się bezpłatny parking, a mimo to auta parkują bezpośrednio pod blokiem na chodniku, dokładnie naprzeciw oznaczonego parkingu. Chodnik zastawiony jest codziennie kilkunastoma autami. I tutaj również auta musiały przejechać po chodniku, który odseparowany jest barierkami z łańcuchem.

W wielu miejscach auta stoją zaparkowane wbrew przepisom, za znakami zakazu postoju lub zatrzymywania się (ul. Jedności Narodowej). Nawet znak informujący o odholowaniu niewłaściwie zaparkowanego auta na koszt właściciela nie jest wystarczającym motywatorem do stosowania się do przepisów.

Na miejscach wyznaczonych dla kierowców niepełnosprawnych stoją auta bez uprawniających je do tego dokumentów wyłożonych w widocznym miejscu (ulica Roosevelta). Jest to bardzo niepokojące zjawisko.

Polub Pieszy Wrocław na Facebooku

Możliwe rozwiązania

 • Znaczna poprawa działań interwencyjnych i większa skuteczność Wrocławskiej Straży Miejskiej. Wszystkie nieprawidłowości wskazane podczas lokalnej wizji dotyczyły Przepisów o Ruchu Drogowym, których to egzekwowanie jest jednym z działań Wrocławskiej Straży Miejskiej. Brak regularnych patroli, masowe odmawianie wszczęcia postępowania dążącego do wykrycia sprawcy na podstawie zgłoszeń otrzymanych na skrzynkę elektroniczną i przeświadczenie wrocławian o braku penalizacji nielegalnego parkowania prowadzi do dużej liczby patologii parkingowej w obszarze objętym niniejszą wizją lokalną.
 • Osłupkowanie miejsc, w których auta parkują za krzewami lub łańcuchami, ewentualnie stworzenie tam małej architektury np. donic z roślinnością, ławek dla pieszych (ul. Trzebnicka/Plac Powstańców Wlkp, Jedności Narodowej/Pobożnego/Ołbińskai, Słowiańska/Ołbińska przy rotundzie – tu można stworzyć trawnik lub posadzić roślinność wysoką np. krzewy)
 • Usunięcie na koszt właścicieli aut stojących za znakami zakazu (ul. Jedności Narodowej) i notoryczna kontrola tych miejsc przez służby miejskie.

Poznaj Wrocławską Mapę Barier Pieszych